FAQ

Wat kan de ambassade of het consulaat voor u doen? (consulaire bijstand)

1. In welke landen krijg ik consulaire hulp?
Nederland is in bijna alle landen van de wereld vertegenwoordigd door ambassades en/of consulaten. De ambassades zijn doorgaans gevestigd in de hoofdsteden. In sommige landen is er alleen een consulaat. U vindt de adressen via http://www.mfa.nl/.
Wanneer in een land geen Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging aanwezig is, kunt u zich in noodgevallen richten tot een diplomatieke post van een ander land van de Europese Unie: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden.

2. Wat voor hulp krijg ik als ik in moeilijkheden kom?
Als u in het buitenland in moeilijkheden komt die u niet zelf kunt oplossen, kunt u hulp vragen aan de in dat land gevestigde ambassade of het consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden. De mogelijkheden van de diplomatieke vertegenwoordigers zijn wel beperkt. Zij dienen de regels van het land te respecteren. Ambassades en consulaten treden niet op bij privé-aangelegenheden, zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten en boetes. Zij bemiddelen ook niet bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een werkvergunning.

3. Ik heb een meervoudige nationaliteit. Krijg ik dan ook hulp?
Iemand met een meervoudige nationaliteit, waarvan één de Nederlandse, kan in het buitenland niet zonder meer een beroep doen op Nederlandse consulaire bijstand. Als u zich bevindt in het land waarvan u de nationaliteit bezit, kan dat land u als eigen onderdaan beschouwen en is het mogelijk dat het land iedere bemoeienis (consulaire hulp) van een ander land zal afwijzen.

4. Kan ik hulp krijgen bij het overmaken van geld uit Nederland?
De ambassades en consulaten kunnen bemiddelen bij het overmaken van geld uit Nederland. Er moet dan wel sprake zijn van een noodsituatie, bijvoorbeeld de noodzaak van aanschaf van een vliegticket voor onmiddellijke terugkeer naar Nederland. Houd er rekening mee dat u de kosten van deze consulaire bijstand moet betalen.

5. Wat kan ik doen als ik vermoed dat een vriend of familielid wordt vermist in het buitenland?
Allereerst kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Consulaire Zaken, DCZ/CM: tel. 070-3484770; fax 070-3485256. Het ministerie vraagt u vervolgens om bij de plaatselijke politie aangifte te doen van vermissing. Hierna kan de ambassade of het consulaat worden ingeschakeld.
De ambassade of het consulaat vraagt vervolgens de lokale autoriteiten een onderzoek in te stellen naar de vermiste persoon. Aan deze bemiddeling van het ministerie zijn kosten verbonden. Voor alle duidelijkheid: de ambassade of het consulaat kan niet zelf een onderzoek instellen.
Lees meer in de brochure 'In het buitenland: wat te doen als iemand wordt vermist'

6. Krijg ik ook hulp als ik gearresteerd ben in het buitenland?
Wie in het buitenland wordt gearresteerd, doet er goed aan zo snel mogelijk de bemiddeling in te roepen van de ambassade en het consulaat. Zij kunnen behulpzaam zijn bij het melden van de arrestatie aan de familie, het doorgeven van berichten, bemiddelen bij het overmaken van geld voor een advocaat en voor noodzakelijke aanschaffingen in de gevangenis. Ambassades of consulaten kunnen iemand niet vrij krijgen of een voorkeursbehandeling garanderen. Zij kunnen niet in de rechtsgang treden van een ander land. Wel kunnen zij de weg wijzen naar juridische hulp en toezien dat de gedetineerde onder menswaardige omstandigheden gevangen wordt gehouden en niet wordt gediscrimineerd. De ambassades en consulaten kunnen niet de kosten betalen van zaken die een verblijf in de gevangenis veraangenamen. Familie en vrienden zullen daarvoor te hulp worden geroepen.
Lees meer in de brochure 'In het buitenland: wat te doen als u bent gearresteerd'.

7. Kan ik bij de ambassade of het consulaat de actuele veiligheidssituatie opvragen?
Ja, onze ambassades zijn goed op de hoogte van de actuele veiligheidssituatie. In menig land kan die situatie snel veranderen. De ambassades geven u graag telefonische informatie over de veiligheid in streken van het land waar u woont of heen u wilt reizen.Het is raadzaam om de ambassade of consulaat te laten weten waar u verblijft als u bent gestrand door oorlog, natuurgeweld of andere calamiteiten, zodat het thuisfront kan worden ingelicht.

8. Welke hulp krijg ik als een dierbare is overleden in het buitenland?
Medewerkers op ambassades, consulaten en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u in deze moeilijke situatie bijstaan. Zij geven u advies en informatie en kunnen u doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.
Lees meer in de brochure 'In het buitenland: wat te doen als een dierbare is overleden'.

9. Welke hulp krijg ik als ik word opgenomen in het ziekenhuis?
Als u of uw reisgenoot in een buitenlands ziekenhuis is opgenomen, kunt u de Nederlandse ambassade of het consulaat hiervan op de hoogte brengen. Vaak geeft ook de lokale politie uw ziekenhuisopname door. De ambassade of het consulaat neemt vervolgens zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om inzicht in uw situatie te krijgen. Consulaire medewerkers geven u advies en informatie en kunnen het thuisfront op de hoogte stellen.
Lees meer in de brochure 'In het buitenland: wat te doen als u bent opgenomen in het ziekenhuis'.

Visum voor Nederland

1. Hoe kan ik de procedure van de visumaanvraag voor mezelf of iemand anders op een willekeurige ambassade beïnvloeden/bespoedigen?
Door de procedure van de betreffende ambassade te volgen, wordt de aanvraag zo efficiënt mogelijk behandeld.

2. Kan ik iemand vanuit het buitenland naar Nederland laten komen en hoe?
Allereerst zal moeten worden vastgesteld of de persoon visumplichtig is. Indien de persoon visumplichtig is moet hij/zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

3. Voor welke landen in het visum geldig?
Het visum is geldig voor de Schengenlanden. Lees meer over dit onderwerp.

4. Wat heb ik nodig om iemand uit te nodigen/garant te staan voor een bezoeker?
Dit hangt af van het doel waarvoor u iemand uitnodigt. Wilt u iemand uitnodigen voor een periode van langer dan 3 maanden, dan zal de persoon een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) moeten aanvragen. Op de website www.ind.nl van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt u alle relevante informatie. Wilt u de visumplichtig persoon uitnodigen voor een bezoek van korter dan 3 maanden dan schrijft u een uitnodigingsbrief.

5. Wat is de procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?
De procedure die doorlopen moet worden om een verblijfsvergunning te verkrijgen, hangt af van een groot aantal factoren. Op de website www.ind.nl van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt u alle relevante informatie.

6. Ik heb al een goedkeuring voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) ontvangen. De ambassade geeft echter nog geen MVV af, hoe kan dat?
Het kan voorkomen dat de aanvrager of de referent al eerder een bericht heeft gekregen over de MVV-aanvraag dan de ambassade. De ambassade zal de MVV niet eerder kunnen afgeven dan wanneer de goedkeuring is binnengekomen.

7. Wanneer heb ik, als Nederlander, een visum nodig?
Als u buiten de Europese Unie reist is het mogelijk dat u een visum moet aanvragen. Bij twijfel neemt u contact op met de ambassade van het land of de landen waar u heen wilt

Belastingen

Wonen in Nederland, inkomen genieten uit het buitenland

Als u in Nederland woont, moet u altijd uw gehele wereldinkomen aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat u ; naast het inkomen dat u in Nederland geniet ; ook uw buitenlandse inkomsten moet aangeven. Buitenlandse inkomsten zijn de inkomsten die u in of vanuit een ander land geniet. U geniet bijvoorbeeld inkomen uit het buitenland als u:
in loondienst werkt in het buitenland bij een buitenlandse werkgever;
een onderneming heeft in het buitenland waaruit u inkomsten geniet;
een pensioen of een socialenverzekeringsuitkering ontvangt uit het buitenland.
Inwoners van Nederland zijn, op grond van het feit dat zij hier wonen, verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. Dit houdt dus in dat u premie voor de volksverzekeringen moet betalen als u in Nederland woont. Als u in loondienst bent in het buitenland maar in Nederland woont, dan bent u in het land waarin u werkt sociaal verzekerd. In dat geval hoeft u geen premies te betalen voor de volksverzekeringen in Nederland.
Als u inkomsten geniet uit het buitenland, dan zijn belangrijke onderwerpen voor u:
Buitenlandse inkomsten: in welk land belasting betalen;
Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting;
Partners;
De heffing van premie volksverzekeringen.

Wonen in het buitenland, inkomen genieten in Nederland

Als u niet in Nederland woont, kunt u toch in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting worden betrokken. Dit kan het geval zijn als u in Nederland werkt of als u inkomsten in of vanuit Nederland geniet. In de Nederlandse inkomstenbelastingwet staat omschreven om welke inkomsten het gaat en hoe de verschuldigde inkomstenbelasting wordt vastgesteld. Als u een of meer van deze inkomsten heeft, dan wordt u voor de Nederlandse belastingheffing beschouwd als een buitenlands belastingplichtige. U moet dan meestal jaarlijks in Nederland aangifte inkomstenbelasting doen.
Ook kan het zijn dat u in Nederland sociaal verzekerd bent, bijvoorbeeld als u in Nederland in loondienst werkt. In dat geval moet u ook premie voor de volksverzekeringen betalen. De volksverzekeringen waarvoor u premie betaalt, zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). De premie voor de volksverzekeringen heft de Belastingdienst samen met de inkomstenbelasting in een bedrag.

Buitenlandse inkomsten: in welk land belasting betalen?

Wereldinkomen

Als u in Nederland woont, dan moet u in uw belastingaangifte uw gehele wereldinkomen aangeven. Tot uw wereldinkomen behoren ook uw inkomsten uit het buitenland (bijvoorbeeld arbeidsinkomen of vermogen in het buitenland). Dit leidt tot een verhoging van de grondslag waarover uw belasting wordt berekend.
Dat u het buitenlands inkomen in Nederland moet aangeven, betekent niet dat u daarover altijd in Nederland inkomstenbelasting moet betalen. Als het recht om belasting te heffen op grond van (inter)nationale regelingen is toegewezen aan een ander land dan Nederland, bent u over die inkomsten in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd. Afspraken daarover zijn vastgelegd in belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen.

Belastingverdragen

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Een belastingverdrag is een afspraak tussen 2 landen over wie het recht van belastingheffing heeft over bepaalde inkomsten. Hierdoor wordt voorkomen dat u in 2 landen over dezelfde inkomsten belasting moet betalen. De inhoud van de verdragen is niet voor elk land hetzelfde. Als Nederland met een land een belastingverdrag heeft gesloten, kunt u de precieze gevolgen voor de belastingheffing in Nederland alleen achterhalen door dat verdrag te raadplegen. Voor een overzicht van de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten zie Overzicht belastingverdragen.

BKR

Als u inkomsten uit de Nederlandse Antillen en Aruba geniet, dan moet u de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BKR) raadplegen. Hierin zijn de fiscale betrekkingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba geregeld. De BKR is geen belastingverdrag, maar de toepassing is wel vergelijkbaar.
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
Als u inkomsten geniet uit een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten, betekent dat niet automatisch dat u hierover in Nederland inkomstenbelasting moet betalen. In dat geval geldt het 'Besluit voorkoming dubbele belasting 2001'. De toepassing van dit besluit voorkomt dat u over hetzelfde inkomstenbestanddeel tweemaal belasting betaalt. U heeft dan in Nederland recht op een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. U kunt dit besluit raadplegen op www.overheid.nl, onder Wet-en regelgeving.

Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Als u gebruik maakt van het keuzerecht, geeft u in Nederland uw wereldinkomen aan. Tot dit wereldinkomen behoren ook de inkomsten waarover Nederland op grond van (inter)nationale regelingen niet het recht heeft belasting te heffen. Het is mogelijk dat u over deze inkomsten ook belasting moet betalen in een ander land. Om te voorkomen dat u in beide landen belasting moet betalen, heeft u in Nederland recht op een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Voorwaarde is wel dat uw buitenlandse inkomsten per saldo positief zijn. Bij de berekening van de vermindering van de inkomstenbelasting wordt rekening gehouden met eventuele, in het verleden in het inkomen begrepen, per saldo negatieve, buitenlandse inkomsten of positieve buitenlandse inkomensbestanddelen waarvoor nog geen aftrek is verleend. De Nederlandse Belastingdienst stelt aan de hand van uw aangifte de vermindering vast. Voor meer informatie over de wijze van berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing zie Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing.
.
Wanneer is er sprake van emigratie?

Als u in een ander land gaat wonen, is er meestal sprake van emigratie. Het woord 'meestal' duidt erop dat niet in alle gevallen bij het verlaten van Nederland sprake is van emigratie. Er zijn situaties waarbij er voor de belastingheffing geen sprake is van emigratie. In die situaties blijft de Belastingdienst u als inwoner van Nederland beschouwen. De informatie over de gevolgen van emigratie voor de belastingen en premieheffing volksverzekeringen is dan niet voor u bedoeld.
Om vast te stellen of er sprake is van emigratie, is het met name van belang om te weten waar u woont. In de volgende onderwerpen vindt u meer informatie om te kunnen bepalen of er voor u sprake is van emigratie:

Woonplaats

De vraag waar u woont, is in het algemeen eenvoudig te beantwoorden. Als u bijvoorbeeld met vakantie naar een ander land gaat, woont u uiteraard niet in dat andere land: u bent dus geen emigrant. Daarover bestaat geen twijfel. Vertrekt u echter met uw hele inboedel naar bijvoorbeeld België of Canada om daar definitief te gaan wonen, dan bent u wel emigrant. Ook hierover bestaat geen twijfel. Voor uitgezonden overheidspersoneel bestaat echter een uitzondering.
Er zijn situaties die minder eenvoudig te beoordelen zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld als u door de week in België woont, maar uw gezin blijft in Nederland wonen? Bent u dan emigrant of niet? In dergelijke twijfelgevallen moet bekeken worden met welk land de sterkste persoonlijke band bestaat. Om dat te beoordelen, kunnen de volgende vragen van belang zijn:
Zijn alle gezinsleden meeverhuisd?
Heeft u de vorige woning aangehouden?
Heeft de nieuwe huisvesting een tijdelijk karakter (bestaat die bijvoorbeeld uit een hotel of pension)?
Heeft u zich bij uw gemeente laten uitschrijven?
Het totaal van antwoorden op dergelijke vragen geeft uiteindelijk aan met welk land de sterkste persoonlijke band bestaat. Is dat het buitenland, dan is er pas sprake van emigratie.
Als u twijfelt of uw vertrek naar het buitenland geldt als emigratie, neem dan contact op met het belastingkantoor dat voor u bevoegd is. Meestal is dat het belastingkantoor dat voor uw woonplaats in Nederland bevoegd is.

Tijdelijk wonen in het buitenland

Ook als u tijdelijk in het buitenland gaat wonen, kan er sprake zijn van emigratie.

Voorbeeld

Stel dat u door uw werkgever voor 3 jaar wordt uitgezonden naar Indonesië. Uw gezin gaat mee. Beoordeeld naar de omstandigheden, zal uw woonplaats in die 3 jaar Indonesië zijn. U bent dus geëmigreerd.
Het komt erop neer dat bij vertrek naar het buitenland steeds alle omstandigheden 'gewogen' moeten worden om te kunnen bepalen of er sprake is van emigratie. Bij een vrij korte periode van verblijf in het buitenland zal de conclusie zijn dat uw woonplaats door uw vertrek niet is veranderd en dat u voor de belastingheffing nog steeds in Nederland woont. Als u bijvoorbeeld voor een jaar wordt uitgezonden, dan zal uw gezin meestal niet meegaan. Ook uw woning houdt u dan vaak gewoon aan. De Belastingdienst beschouwt u in dat geval niet als geëmigreerd.

Terugkeer binnen een jaar

Als u Nederland verlaat en binnen een jaar weer terugkeert, dan wordt u voor de inkomstenbelasting behandeld alsof u gedurende deze periode toch in Nederland heeft gewoond. Met een jaar wordt bedoeld een periode van 12 maanden, die begint op het moment dat u Nederland heeft verlaten. Deze regeling is niet van toepassing als u aannemelijk kunt maken dat u in het andere land als inwoner van dat land aan belastingheffing over uw inkomen onderworpen bent geweest. De belastingheffing in het andere land moet dan wel vergelijkbaar zijn met de Nederlandse inkomstenbelasting en de daarvoor geldende heffingsgrondslagen. Daarnaast moet de inkomstenbelasting betaald zijn in een land dat voldoet aan een van de volgende eisen:
Het behoort tot de Europese Unie.
Het is een van de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, maar niet Zwitserland.
Een manier om aannemelijk te maken dat u in het andere land aan belastingen onderworpen bent geweest, is bijvoorbeeld het overleggen van bescheiden waaruit blijkt dat u in dat andere land als inwoner van dat land belasting heeft betaald over uw inkomen